Zatrudnienie na etacie i działalność nierejestrowana. Przewodnik 2024

Osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną, czasami rozważają możliwość podjęcia zatrudnienia w innym miejscu pracy, ale nie wiedzą, czy jest to zgodne z przepisami. Inną problematyczną sytuacją jest ta, gdy ktoś ma już etat lub pracuje na podstawie umowy zlecenie, ale nie jest pewien, czy wówczas może założyć działalność niewymagającą rejestracji. W poniższym artykule wyjaśniamy, co przepisy mówią na temat świadczenia pracy i prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana - kogo dotyczy?

Działalność nierejestrowana może występować tylko i wyłącznie w przypadku osób fizycznych, przy czym należy pamiętać o poziomie przychodu. W takiej sytuacji przychód w przeciągu miesiąca nie może być wyższy od 75% minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w 2024 roku. Wynagrodzenie to wynosi mianowicie 3 181,50 zł (od stycznia do czerwca) i 3 225,00 (od lipca do grudnia). Kolejnym warunkiem dla osób fizycznych, które chciałyby zdecydować się na prowadzenie działalności nierejestrowanej jest warunek niewykonywania działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 5 lat, czyli 60 miesięcy.

Sprawdź jak założyć działalność nierejestrowaną w 2024 roku: https://www.ifirma.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-w-roku-2024

Działalność nierejestrowana a praca na etacie

Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi, osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są jednocześnie uprawnione do pracy lub też podjęcia zatrudnienia np. w oparciu o umowę o pracę. Należy jednak jednocześnie zwrócić uwagę, że pomimo niewystępowania w przepisach prawa żadnych przeciwwskazań do podjęcia pracy na etacie lub pozostawania w takim stosunku pracy, w przypadku prowadzenia działalności nieewidencjonowanej nakładane są obowiązki pracownicze, które powinny być przestrzegane.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy lub osoba, która zamierza dopiero taką umowę zawrzeć, musi być świadoma, że czynności służbowe u takiego pracodawcy powinny być wykonywane należycie. To samo dotyczy poleceń pracodawcy, które każdorazowo muszą być wykonywane starannie.

Umowa o pracę przy działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana może być prowadzona przy równoczesnym świadczeniu pracy na rzecz innego pracodawcy. Innymi słowy, prowadzenie działalności niewymagającej rejestracji, w żaden sposób nie koliduje z pracą na etacie i jest ona w pełni dozwolona.

Pamiętajmy też, że osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi wywiązywać się z odprowadzania podatku dochodowego od osiąganych przychodów.

Różnice pomiędzy działalnością świadczoną osobiście, umową zlecenie i umową o dzieło

W polskim prawie osiąganie przychodów możliwe jest na podstawie zaistnienia stosunku pracy, a także stosunków pokrewnych. Ich źródłem może być także prowadzenie działalności nierejestrowanej. Istnieje jednak kryterium, które wyraźnie odróżnia działalność gospodarczą od działalności wykonywanej osobiście. Działalność gospodarcza ma mianowicie wyraźne zewnętrzne znamiona a chodzi o:

 • zarejestrowanie podatnika, który staje się podmiotem gospodarczym
 • poparcie stanem faktycznym realizowanej zarobkowej działalności
 • czynności określone w danej działalności gospodarczej - muszą mieć charakter ciągły
 • zapewnienie podmiotowi gospodarczemu charakteru zorganizowanego i osiąganie celów zarobkowych

Jeżeli natomiast chodzi o działalność wykonywaną osobiście, to przede wszystkim ten stan prawny oznacza, że praca wykonywana jest na własny rachunek. Ten czynnik właśnie zasadniczo różni się od pracy wykonywanej na rzecz innego pracodawcy.

Jako źródła przychodów, które mogą być brane pod uwagę w obszarze realizowania działalności wykonywanej osobiście wskazuje się:

 • działalność oświatową i publicystyczną - również udział w konkursach z obszaru nauki kultury, sztuki i dziennikarstwa
 • działalność trenerską
 • działalność artystyczną
 • przychody osiągane z tytułu uprawiania sportu
 • przychody ze stypendiów
 • przychody osiągane z badań naukowych
 • przychody pochodzące z udziału w eksperymentach realizowanych przez system szkolnictwa wyższego
 • przez członków Rady Mediów Narodowych
 • działalność polskich arbitrów, którzy uczestniczą w procesach arbitrażowych wspólnie z zagranicznymi partnerami

Załącznik:
Działalność nierejestrowana a praca na etacie (3).jpg

Umowa zlecenie przy realizowaniu działalności nierejestrowanej

Jak przewiduje kodeks cywilny, umowa zlecenie oznacza, że osoba ją podpisująca potwierdza zobowiązanie, że dana czynność na rzecz zlecającego będzie wykonana. Natomiast w sytuacji niewystępowania odmiennej umowy, zlecenie dotyczy zrealizowania konkretnej czynności w imieniu zlecającego.

Działalność nierejestrowana umożliwia zawarcie umowy zlecenia

Prowadzenie działalności nierejestrowanej pozwala na równoległe wykonywanie czynności pracowniczych na rzecz innego pracodawcy. Nie istnieją więc żadne formalne przeszkody na drodze do tego, aby prowadzić działalność nierejestrowaną i jednocześnie wykonywać określoną pracę na podstawie umowy zlecenie.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej i umowa o dzieło

Zgodnie z definicją umowa o dzieło przewiduje, że wykonawca jest zobowiązany do wykonania konkretnego dzieła. Z kolei zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Jako cel umowy o dzieło wskazuje się zrealizowanie czynności, które mają na celu jego powstanie. Następnie przyjmujący zamówienie ma obowiązek wydać dzieło zamawiającemu. Zgodnie z przepisami dzieło musi charakteryzować się niepowtarzalnością i indywidualnością. Za rezultat jego wykonania odpowiada osoba określona w umowie jako wykonawca.

Założenie działalności nierejestrowanej nie koliduje z umową o dzieło

Zgodnie z przepisami polskiego prawa założenie działalności nierejestrowanej nie jest przeciwwskazaniem do tego, aby jednocześnie występował stosunek pracy z innym podmiotem, czyli pracodawcą. Tak więc dla każdego, kto prowadzi działalność, która nie wymaga rejestracji, oznacza to, że jak najbardziej może zawierać umowy o dzieło i świadczyć pracę dla innych podmiotów.

Wnioski

Jak więc można wywnioskować z powyższych przepisów działalność nierejestrowana i praca na etacie Mogą występować równolegle jako źródła osiąganych przychodów. To samo dotyczy także umów zlecenie lub umowy o dzieło i w tym przypadku także mogą one być wybierane przez osobę, która prowadzi działalność nierejestrowaną. To, o czym jednak należy pamiętać w przypadku działalności wykonywanej osobiście oraz umowy zlecenie lub o dzieło, to kwota wynagrodzenia. Kluczową kwestią w przypadku działalności nierejestrowanej jest limit przychodu. Powtórzmy - w żadnym miesiącu kwota ta nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto.

Zależy Ci na usprawnieniu całego procesu księgowego? Skorzystaj z oferty darmowego programu do faktur od Ifirma: https://www.ifirma.pl/program-do-faktur

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 1 =